Дуу дуулах цаг
Сүмдээ очихдоо би
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

146

Сүмдээ очихдоо би

Хүндэтгэлтэй

Баруун гараар. 8va (зөвхөн удиртгал хөгжимд)

1. Сүм рүүгээ явах болгонд надад Сайхан санагддаг.

Сүмийн хөгжим °эхлэхэд би суудал руугаа яаран очдог.

Сүмдээ очоод найзуудыгаа Сайн уу? гэж угтдаг.

2. Сүмдээ очоод, дууллуудыг даган, дуулах би дуртай.

Толгой бөхийж, гараа эвхэн, залбирлыг анхааран сонсдог.

Хүмүүстэй ярилгүй харин °бодохыг хичээдэг.

3. Сүмдээ очоод, Тэнгэрлэг °Эцэгийн талаар сурч авдаг.

Гэр орон, гэр бүл найз нөхөд, цэцэг жимс, мод навчис, уул ус

Надад өгсөнд Бурхан Тандаа байнга би талархдаг.

°э-хэл-хэд, бод-хыг, Эц-гийн

Үг, ая: Фэй Кловэр Пэтэрсон, (1914–2009)

Doctrine and Covenants 59:9–10