Би үргэлж Тантай байх болно
  Footnotes

  78

  Би үргэлж Тантай байх болно

  Хөдөлгөөнтэй

  Ихэнх хүмүүс шиг алхахгүй бол

  Хүмүүс чамаас холдох болно.

  Би тэгэхгүй! Тэгэхгүй!

  Ихэнх хүмүүс шиг ярихгүй бол

  Зарим хүн чамайг шоолж инээнэ.

  Би тэгэхгүй! Тэгэхгүй!

  Би үргэлж Tантай байх болно.

  Үүгээр би Tанд хайраа харуулна aа.

  Есүс хэнээс ч холдоогүй.

  Тэр хүн нэг бүрийг °хайрлaсан.

  Би ч бас °хайрлaна aа.

  Есүс биднийг адислаж,

  “Намайг дага” хэмээн хэлж байсан.

  Би дагана аа! Дагана аа!

  Заавал дагана аа!

  Би үргэлж Tантай байх болно oо.

  Ингэж би хайраа харуулна aа.

  °хай-рал-сан, хай-рал-наа

  Үг: Карол Лин Пийрсон, (1939– ) © 1987 IRI

  Ая: Рид Н.Нибли, (1923–2008) © 1987 IRI

  John 13:15