Дуу дуулах цаг
Би үргэлж Тантай байх болно
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

78

Би үргэлж Тантай байх болно

Хөдөлгөөнтэй

Ихэнх хүмүүс шиг алхахгүй бол

Хүмүүс чамаас холдох болно.

Би тэгэхгүй! Тэгэхгүй!

Ихэнх хүмүүс шиг ярихгүй бол

Зарим хүн чамайг шоолж инээнэ.

Би тэгэхгүй! Тэгэхгүй!

Би үргэлж Tантай байх болно.

Үүгээр би Tанд хайраа харуулна aа.

Есүс хэнээс ч холдоогүй.

Тэр хүн нэг бүрийг °хайрлaсан.

Би ч бас °хайрлaна aа.

Есүс биднийг адислаж,

“Намайг дага” хэмээн хэлж байсан.

Би дагана аа! Дагана аа!

Заавал дагана аа!

Би үргэлж Tантай байх болно oо.

Ингэж би хайраа харуулна aа.

°хай-рал-сан, хай-рал-наа

Үг: Карол Лин Пийрсон, (1939– ) © 1987 IRI

Ая: Рид Н.Нибли, (1923–2008) © 1987 IRI

John 13:15