Дуу дуулах цаг
Хүндэтгэл бол хайр
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

12

Хүндэтгэл бол хайр

Хүндэтгэлтэйгээр

Хүндэтгэл бол чимээгүй суухаас илүү.

Хайрт Бурхан °Эцэгээ °санаж °бодохыг,

Түүний олон адисыг °мэдpэхийг хэлнэ.

Би бишрэл хүндэтгэлтэй байна.

Би үүнийгээ өөрийн үйлсээрээ харуулна.

Дагах зам маань тодорхой юм.

Бишрэл хүндэтгэлээ °харуулaхад Есүс

Бурхан хоёр ойр гэдгийг мэддэг.

°Эц-гээ, санж, бод-хыг, мэ-дэр-хийг, ха-руул-хад

Үг, ая: Mагги Oласон, (1949– )© 1987 by Maggie Olauson. Бүх эрх хамгаалагдсан.Энэ дууг ашиг олох зорилгоор бус зөвхөн гэр оронболон сүмийн хэрэгцээнд зориулан хувилж болно.

Doctrine and Covenants 138:1–4

Doctrine and Covenants 109:21