Хүндэтгэл бол хайр
  Footnotes

  12

  Хүндэтгэл бол хайр

  Хүндэтгэлтэйгээр

  Хүндэтгэл бол чимээгүй суухаас илүү.

  Хайрт Бурхан °Эцэгээ °санаж °бодохыг,

  Түүний олон адисыг °мэдpэхийг хэлнэ.

  Би бишрэл хүндэтгэлтэй байна.

  Би үүнийгээ өөрийн үйлсээрээ харуулна.

  Дагах зам маань тодорхой юм.

  Бишрэл хүндэтгэлээ °харуулaхад Есүс

  Бурхан хоёр ойр гэдгийг мэддэг.

  °Эц-гээ, санж, бод-хыг, мэ-дэр-хийг, ха-руул-хад

  Үг, ая: Mагги Oласон, (1949– )© 1987 by Maggie Olauson. Бүх эрх хамгаалагдсан.Энэ дууг ашиг олох зорилгоор бус зөвхөн гэр оронболон сүмийн хэрэгцээнд зориулан хувилж болно.

  Doctrine and Covenants 138:1–4

  Doctrine and Covenants 109:21