Дуу дуулах цаг
Дуулгавартай очно
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

71

Дуулгавартай очно

Сэргэлэн цовоо

1. Ээж маань намайг °дуудхад

дуулгавартай очно.

Би өдөр болгон сайн зүйлсийг

Хийхийг хичээнэ.

2. Аав маань намайг °дуудхад

дуулгавартай очно.

Би өдөр болгон сайн зүйлсийг

Хийхийг хичээнэ.

3. Бурхан Эцэг намайг

xайрлаж энэрдэг.

Би өдөр болгон сайн зүйлсийг

Хийхийг хичээнэ.

°дууд-хад

Остинато
Дуулгавартай очно.
Дуулгавартай очно. (гэх мэт)

Үг: Тэлма Ж.Харисан, (1906–1991)

Ая: Орос ардын дуу

Остинато: Патришиа Х.Нийлсон, (1936–2009)

Үг © 1969 IRI. Остинато © 1986 by Sonos Music Resource. Энэ дууг ашиг олох зорилгоор бус зөвхөн гэр болонсүмийн хэрэгцээнд зориулан хувилж болно.

Colossians 3:20

Alma 37:35