Дуулгавартай очно
  Footnotes

  71

  Дуулгавартай очно

  Сэргэлэн цовоо

  1. Ээж маань намайг °дуудхад

  дуулгавартай очно.

  Би өдөр болгон сайн зүйлсийг

  Хийхийг хичээнэ.

  2. Аав маань намайг °дуудхад

  дуулгавартай очно.

  Би өдөр болгон сайн зүйлсийг

  Хийхийг хичээнэ.

  3. Бурхан Эцэг намайг

  xайрлаж энэрдэг.

  Би өдөр болгон сайн зүйлсийг

  Хийхийг хичээнэ.

  °дууд-хад

  Остинато
  Дуулгавартай очно.
  Дуулгавартай очно. (гэх мэт)

  Үг: Тэлма Ж.Харисан, (1906–1991)

  Ая: Орос ардын дуу

  Остинато: Патришиа Х.Нийлсон, (1936–2009)

  Үг © 1969 IRI. Остинато © 1986 by Sonos Music Resource. Энэ дууг ашиг олох зорилгоор бус зөвхөн гэр болонсүмийн хэрэгцээнд зориулан хувилж болно.

  Colossians 3:20

  Alma 37:35