Хайрт Эцэг минь Тандаа талархъя
  Footnotes

  9

  Хайрт Эцэг минь Тандаа талархъя

  Намуухнаар

  1. Дээд тэнгэр дэх хайрт Эцэг Tаныхаа би

  Хайр халамж, ивээл энэрэлд Tань талархъя.

  Сайн эцэг эх, найз нөхөд, гэр надад байна.

  Энэ бүх адислал ивээлд би талархъя.

  2. Өдөр бүр дөлгөөн, эелдэг сайн хүүхэд байж,

  Эцэг эхийнхээ үгэнд сайн орoход туслаач.

  Христ Есүсийн ариун нэрээр гуйя Tанаас,

  Таны хүүхэд мөнхөд байхаар адислаач.

  Үг: з.н.т.

  Ая: Жорж Керлес, (1839–1932)

  Ephesians 5:20

  Alma 37:36–37