Би Бурханы хүүхэд
  Footnotes

  2

  Би Бурханы хүүхэд

  Чин сэтгэлээсээ

  1. Би °Бурханы хүүхэд тул

  Тэр намайг энэ дэлхийд

  их энэрэнгүй эцэг эхийн

  хайранд төрүүлж өгсөн.

  [Chorus]

  Надад замаа олоход туслан

  хөтлөн удирдаач.

  Tүүнтэй °амьдрaхын тулд би

  юу хийх ёстойг заагаач.

  2. Би °Бурханы хүүхэд тул

  Сурч °хөгжихийг би хүснэ.

  °Эзэний үгсийг оройтолгүй

  хүлээн авахад туслаач.

  [Chorus]

  Надад замаа олоход туслан

  хөтлөн удирдаач.

  Tүүнтэй °амьдрaхын тулд би

  юу хийх ёстойг заагаач.

  3. Би °Бурханы хүүхэд тул

  Их адислал хүртнэ.

  Би Түүний хүслийг биелүүлбэл

  дахин түүнтэй °амьдарна.

  [Chorus]

  Надад замаа олоход туслан

  хөтлөн удирдаач.

  Tүүнтэй °амьдрaхын тулд би

  юу хийх ёстойг заагаач.

  4. Би Бурханы хүүхэд тул

  Түүний амлалт баттай.

  Би Селестиел алдрыг хүртэхээр

  Эцсээ хүртэл тэвчнэ.

  [Chorus]

  Надад замаа олоход туслан

  хөтлөн удирдаач.

  Tүүнтэй °амьдрaхын тулд би

  юу хийх ёстойг заагаач.

  3-р бадгийг дискантаар дуулж эсвэл хөгжимдөж болно
  Би °Бурханы хүүхэд тул
  их адислал хүртнэ.
  Түүний сургаалыг дагавал
  дахин Түүнтэй °амьдарна.
  Өө, Надад замыг зааж
  байнга хөтлөн удирдаач.
  Түүнтэй °амьдрaхын тулд
  Юу хийх ёстойг заагаач.

  °Бурх-ны, хөгж-хийг, Эз-ний, амьд-рана, амь-дар-хын

  Үг: Науми В.Рандалл, (1908–2001) © 1957 IRI. Дөрөв дэх бадаг © 1978 IRI

  Ая: Милдрэд Танэр Пэтит, (1895–1977) © 1957 IRI. Найруулга: Дарвин Вулфорд, (1936– ) © 1989 IRI

  Psalm 82:6

  Mosiah 4:15

  Doctrine and Covenants 14:7