Дуу дуулах цаг
Би Бурханы хүүхэд
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

2

Би Бурханы хүүхэд

Чин сэтгэлээсээ

1. Би °Бурханы хүүхэд тул

Тэр намайг энэ дэлхийд

их энэрэнгүй эцэг эхийн

хайранд төрүүлж өгсөн.

[Chorus]

Надад замаа олоход туслан

хөтлөн удирдаач.

Tүүнтэй °амьдрaхын тулд би

юу хийх ёстойг заагаач.

2. Би °Бурханы хүүхэд тул

Сурч °хөгжихийг би хүснэ.

°Эзэний үгсийг оройтолгүй

хүлээн авахад туслаач.

[Chorus]

Надад замаа олоход туслан

хөтлөн удирдаач.

Tүүнтэй °амьдрaхын тулд би

юу хийх ёстойг заагаач.

3. Би °Бурханы хүүхэд тул

Их адислал хүртнэ.

Би Түүний хүслийг биелүүлбэл

дахин түүнтэй °амьдарна.

[Chorus]

Надад замаа олоход туслан

хөтлөн удирдаач.

Tүүнтэй °амьдрaхын тулд би

юу хийх ёстойг заагаач.

4. Би Бурханы хүүхэд тул

Түүний амлалт баттай.

Би Селестиел алдрыг хүртэхээр

Эцсээ хүртэл тэвчнэ.

[Chorus]

Надад замаа олоход туслан

хөтлөн удирдаач.

Tүүнтэй °амьдрaхын тулд би

юу хийх ёстойг заагаач.

3-р бадгийг дискантаар дуулж эсвэл хөгжимдөж болно
Би °Бурханы хүүхэд тул
их адислал хүртнэ.
Түүний сургаалыг дагавал
дахин Түүнтэй °амьдарна.
Өө, Надад замыг зааж
байнга хөтлөн удирдаач.
Түүнтэй °амьдрaхын тулд
Юу хийх ёстойг заагаач.

°Бурх-ны, хөгж-хийг, Эз-ний, амьд-рана, амь-дар-хын

Үг: Науми В.Рандалл, (1908–2001) © 1957 IRI. Дөрөв дэх бадаг © 1978 IRI

Ая: Милдрэд Танэр Пэтит, (1895–1977) © 1957 IRI. Найруулга: Дарвин Вулфорд, (1936– ) © 1989 IRI

Psalm 82:6

Mosiah 4:15

Doctrine and Covenants 14:7