Дуу дуулах цаг
Үйлчлэхээр дуудагдлаа
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

94

Үйлчлэхээр дуудагдлаа

Урамтайгаар

1. °Тэнгэрийн Хаандаа °үйлчлэхээр дуудагдлаа.

Түүнийг °гэрчлэхээр бид сонгогдлоо.

Энэ дэлхийд Эцэгийнхээ түүхийг өгүүлж

Түүний хайрыг түгээнэ ээ.

[Chorus]

°Урагшаа, үргэлж °урагшаа, Түүнийг бид магтан дуулъя.

°Урагшаа, үргэлж °урагшаа, Түүнийг бид магтан дуулъя.

Дуулцгаая, үргэлж дуулцгаая. Ялалтынхаа дууг хамтдаа.

Бурхан биднийг дуудсан °болoхоор

Тэр биднийг зоригжуулна.

2. °Тэнгэрийн Хааны охид хөвгүүд бид бүгд

Түүний хайрыг бусдад түгээнэ ээ.

Урамтайгаар ариун нэрийг дуудан

Бид °Бурхaнаа магтах болно.

[Chorus]

°Урагшаа, үргэлж °урагшаа, Түүнийг бид магтан дуулъя.

°Урагшаа, үргэлж °урагшаа, Түүнийг бид магтан дуулъя.

Дуулцгаая, үргэлж дуулцгаая. Ялалтынхаа дууг хамтдаа.

Бурхан биднийг дуудсан °болoхоор

Тэр биднийг зоригжуулна.

°Тэнг-рийн, үйл-чил-хээр, гэр-чил-хээр, ург-шаа, бол-хоор, Бурх-наа

Үг: Грэйс Гордон, өөрч.

Ая: Адам Гиэбэл, (1855–1933)

Doctrine and Covenants 4:2–3

Doctrine and Covenants 20:19