Үйлчлэхээр дуудагдлаа
  Footnotes

  94

  Үйлчлэхээр дуудагдлаа

  Урамтайгаар

  1. °Тэнгэрийн Хаандаа °үйлчлэхээр дуудагдлаа.

  Түүнийг °гэрчлэхээр бид сонгогдлоо.

  Энэ дэлхийд Эцэгийнхээ түүхийг өгүүлж

  Түүний хайрыг түгээнэ ээ.

  [Chorus]

  °Урагшаа, үргэлж °урагшаа, Түүнийг бид магтан дуулъя.

  °Урагшаа, үргэлж °урагшаа, Түүнийг бид магтан дуулъя.

  Дуулцгаая, үргэлж дуулцгаая. Ялалтынхаа дууг хамтдаа.

  Бурхан биднийг дуудсан °болoхоор

  Тэр биднийг зоригжуулна.

  2. °Тэнгэрийн Хааны охид хөвгүүд бид бүгд

  Түүний хайрыг бусдад түгээнэ ээ.

  Урамтайгаар ариун нэрийг дуудан

  Бид °Бурхaнаа магтах болно.

  [Chorus]

  °Урагшаа, үргэлж °урагшаа, Түүнийг бид магтан дуулъя.

  °Урагшаа, үргэлж °урагшаа, Түүнийг бид магтан дуулъя.

  Дуулцгаая, үргэлж дуулцгаая. Ялалтынхаа дууг хамтдаа.

  Бурхан биднийг дуудсан °болoхоор

  Тэр биднийг зоригжуулна.

  °Тэнг-рийн, үйл-чил-хээр, гэр-чил-хээр, ург-шаа, бол-хоор, Бурх-наа

  Үг: Грэйс Гордон, өөрч.

  Ая: Адам Гиэбэл, (1855–1933)

  Doctrine and Covenants 4:2–3

  Doctrine and Covenants 20:19