Дуу дуулах цаг
Есүсийн түүхүүдээс яриач
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

36

Есүсийн түүхүүдээс яриач

Баяртайгаар

1. Есүсийн °түүхүүдээс яриач, би сонсмоор байна.

Тэр миний дэргэд байсан бол яриулахсан.

°Тэнгэсийн тухай Түүний хийсэн зүйлс,

Есүсийн түүхийг надад яриач.

2. Хүүхдүүд хэрхэн Түүнийг тойрон суусныг хэлээч.

Түүний надад өгөх адисыг би төсөөлнө.

Нигүүлслээр дүүрэн үгс, үйлдэлтэй

Есүсийн царайд хайр тодорно.

3. Галил тэнгэсийн шуурга ямар хүчтэй байсныг,

°Давлaгаа хэрхэн завийг ганхуулан байсныг,

Аврагч намуухнаар салхийг намдааж,

Шуургыг зогсоосныг надад яриач.

°Тэнг-сийн, Да-вал-гаа

Үг: В.Х.Пакэр, (1845–1929)

Ая: Фрэдрик A.Чалинор, (1866–1952)

Matthew 4:23–24

Mark 10:13–16

Luke 8:22–25