Есүс Христийн Сүм
  Footnotes

  48

  Есүс Христийн Сүм

  Зоригтойгоор

  Би Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийнх.

  Би °Бурхaны хүүхэд.

  Би Түүний замыг итгэлтэй дагана aа.

  Аврагч Есүс Христэд би °итгэдэг.

  Түүний нэрийг авч,

  Би зөв бүхнийг хийнэ.

  Түүнийг үргэлж сонсч,

  Би үнэнийг тунхаглана.

  °Бурх-ны, и-тэг-дэг

  Үг, ая: Женис Кап Перри, (1938– ) © 1989 IRI

  Doctrine and Covenants 115:4–5