Дуу дуулах цаг
Есүс Христийн Сүм
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

48

Есүс Христийн Сүм

Зоригтойгоор

Би Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийнх.

Би °Бурхaны хүүхэд.

Би Түүний замыг итгэлтэй дагана aа.

Аврагч Есүс Христэд би °итгэдэг.

Түүний нэрийг авч,

Би зөв бүхнийг хийнэ.

Түүнийг үргэлж сонсч,

Би үнэнийг тунхаглана.

°Бурх-ны, и-тэг-дэг

Үг, ая: Женис Кап Перри, (1938– ) © 1989 IRI

Doctrine and Covenants 115:4–5