Эцэг минь, би тайван намуухнаар
  Footnotes

  10

  Эцэг минь, би тайван намуухнаар

  Даруухнаар

  Эцэг минь, Таны өргөөнд би тайван намуухнаар алхдаг.

  Залбирахдаа толгой бөхийн, нүдээ аньж, гараа зөрүүлдэг.

  Залбирлын хариугаа сонсч, Танд ойр байгаагаа мэдэрдэг.

  Зохистойгоор ярих үед бодол минь цэвэр ариун байг.

  Эцэг минь, Таны өргөөнд би тайван намуухнаар алхдаг.

  Үг, ая: Милдрэд Танэр Пэтит, (1895–1977) © 1969 IRI

  Leviticus 19:30

  Leviticus 26:2