Би эр хүн болно
  Footnotes

  88

  Би эр хүн болно

  Шийдэмгий

  Би одоо балчир байгаа ч Удахгүй том эр болно.

  Миний бодол, үг, үйлдэл болгон цэвэр ариун бол

  Би °Бурхaны ариун санваарыг хүртэх эрхтэй болно.

  Тиймээс би бэлтгэх болно.

  Найз нартаа туслах болно.

  Үнэн бүхнийг судраас байнга сурч,

  Үргэлж зөвийг сонгож Би эр хүн болох болно.

  Урагш тэмүүлж би эр хүн болно.

  °Бурх-ны

  Үг, ая: Даниэл Лайман Картэр, (1955– ) © 1981 IRI

  Mormon 1:2, 15

  Doctrine and Covenants 4:5

  1 Timothy 4:12