Дуу дуулах цаг
Би эр хүн болно
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

88

Би эр хүн болно

Шийдэмгий

Би одоо балчир байгаа ч Удахгүй том эр болно.

Миний бодол, үг, үйлдэл болгон цэвэр ариун бол

Би °Бурхaны ариун санваарыг хүртэх эрхтэй болно.

Тиймээс би бэлтгэх болно.

Найз нартаа туслах болно.

Үнэн бүхнийг судраас байнга сурч,

Үргэлж зөвийг сонгож Би эр хүн болох болно.

Урагш тэмүүлж би эр хүн болно.

°Бурх-ны

Үг, ая: Даниэл Лайман Картэр, (1955– ) © 1981 IRI

Mormon 1:2, 15

Doctrine and Covenants 4:5

1 Timothy 4:12