Бидэнд хайр байдаг юм
  Footnotes

  102

  Бидэнд хайр байдаг юм

  Намуухнаар

  Бадгуудыг тусад нь дуул. Дараа нь хамтдаа дуулж, 3-р бадгийн төгсгөл рүү орно.

  1. (Охид) Миний ээж өдөр бүхэн бидэнтэй сөхрөн суугаад,

  Толгой бөхийн Тэнгэрлэг Эцэгт хандан залбирдаг.

  Ээжийн °сэтгэлийн гуйлт айдсыг °арилгана.

  Тийн бидэнд үргэлж хайр энэрэл байдаг.

  Бидэнд хайр байдаг учраас Аврагч бидэнтэй ойр байдаг.

  2. (Хөвгүүд) Миний гэр бүл үргэлж мөнхөд

  Санваарын хүчээр адислагддаг.

  Аав ээж минь биднийг зөв замд удирдан,

  °Шудaрга дуулгавартай байхыг заадаг.

  Тэд үнэн зүйлсийг заадаг учир нь

  Бидэнд хайр байдаг юм. юм.

  Бидэнд хайр байдаг учраас Аврагч бидэнтэй ойр байдаг.

  3. (3-р бадгийн төгсгөл) Бидэнд хайр байдаг учраас Аврагч бидэнтэй ойр байдаг.

  °сэ-тэг-лийн, а-рил-ган, шуд-рага

  Үг, ая: Жэниc Кап Пэрри, (1938– )

  © 1980 by Janice Kapp Perry. Энэ дууг ашиг олох зорилгоор бусзөвхөн гэр орон болон сүмийн хэрэгцээнд зориулан хувилж болно.

  Mosiah 4:15

  Doctrine and Covenants 68:28