Дуу дуулах цаг
Есүс бидний хайртай найз
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

37

Есүс бидний хайртай найз

Хүндэтгэлтэйгээр

1. Есүс бидний хайртай найз.

Тэр үргэлж ойр байна.

Биднийг зөв замд хөтөлнө.

Хүүхэд бүрд хайртай.

2. Бид бүгд одоо даруухнаар

Түүнд хандан дуулна.

Есүс бидний хайртай найз.

Бүгд хамтдаа дуулъя.

Үг: Aнна Жонсон, (1892–1979)

Ая: Алэксандр Шрэйнэр, (1901–1987)

3 Nephi 17:11–12, 21