Есүс бидний хайртай найз
  Footnotes

  37

  Есүс бидний хайртай найз

  Хүндэтгэлтэйгээр

  1. Есүс бидний хайртай найз.

  Тэр үргэлж ойр байна.

  Биднийг зөв замд хөтөлнө.

  Хүүхэд бүрд хайртай.

  2. Бид бүгд одоо даруухнаар

  Түүнд хандан дуулна.

  Есүс бидний хайртай найз.

  Бүгд хамтдаа дуулъя.

  Үг: Aнна Жонсон, (1892–1979)

  Ая: Алэксандр Шрэйнэр, (1901–1987)

  3 Nephi 17:11–12, 21