Итгэл
  Footnotes

  50

  Итгэл

  Итгэлтэйгээр

  1. Итгэл бол өдөр бүр нар мандаж, °гэрэлтэхийг хэлнэ.

  Итгэл бол намайг залбирах үед Эзэн °сонсoхыг хэлнэ.

  Итгэл бяцхан үр адил арчилбал сайн ургана.

  Итгэл миний зүрх сэтгэлд байхад зөвийг хийхийг урина.

  2. Итгэл бол өмнө нь Бурхантай хамт амьдарсныг хэлнэ.

  Итгэл энэ °амьдралын дараа буцаж °очихыг хэлнэ.

  Итгэл бол Бурханд Христэд итгэх зөв зам °юм аа.

  Итгэл минь °Бурхaныг °сонсoход өсдгийг би үргэлж мэдэр дэг.

  °гэ-рэлт-хийг, сонс-хыг, амь-дар-лын, оч-хыг, ю-м аа, Бурх-ныг, сонс-ход

  Үг: Бэтрис Гоф Жаксон, (1943– ) © 1978 IRI

  Ая: Майкл Финлинсон Mуди, (1941– ) © 1978 IRI

  Hebrews 11:1

  Alma 32:28, 42–43