Зарлиг бүгдийг дагацгаая
  Footnotes

  68

  Зарлиг бүгдийг дагацгаая

  Намуухнаар

  (Лимбэ эсвэл сопрано хоолойгоор облигато хийж болно)

  1. Зарлиг бүгдийг °дагaцгаая, зарлиг бүгдийг °дагaцгаая!

  Ийн бид амар °амгaлан амьдрах болно.

  Тэр биднийг °адисaлна.

  Тэр биднийг °адисaлна.

  Бошиглогч бидэнд

  “Зарлигуудыг дагавал

  Амар тайван амьдрана” гэж хэлдэг.

  2. Бид бүгд Түүний хүүхдүүд, бид бүгд Түүний хүүхдүүд.

  Тиймээс сорилт бүгдийг давах хэрэгтэй.

  Тэр бидэнд °амлaсан.

  Тэр бидэнд °амлaсан.

  Бошиглогч бидэнд

  “Зарлигуудыг дагавал

  Амар тайвныг олно” гэж хэлдэг.

  °дагц-гаая, а-маг-лан, а-дис-лан

  Үг, ая: Барбара А.Макконоки, (1940– ) © 1975 IRI. Облигатог: Барбара А.Макконоки © 1989 IRI.

  Найруулга: Дарвин Вулфорд © 1986, 1989 Deseret Book Company. Зөвшөөрлийг авсан.Энэ дууг ашиг олох зорилгоор бус зөвхөн гэр болон сүмийн хэрэгцээнд зориулан хувилж болно.

  Mosiah 2:22

  Doctrine and Covenants 59:23