Дуу дуулах цаг
Зарлиг бүгдийг дагацгаая
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

68

Зарлиг бүгдийг дагацгаая

Намуухнаар

(Лимбэ эсвэл сопрано хоолойгоор облигато хийж болно)

1. Зарлиг бүгдийг °дагaцгаая, зарлиг бүгдийг °дагaцгаая!

Ийн бид амар °амгaлан амьдрах болно.

Тэр биднийг °адисaлна.

Тэр биднийг °адисaлна.

Бошиглогч бидэнд

“Зарлигуудыг дагавал

Амар тайван амьдрана” гэж хэлдэг.

2. Бид бүгд Түүний хүүхдүүд, бид бүгд Түүний хүүхдүүд.

Тиймээс сорилт бүгдийг давах хэрэгтэй.

Тэр бидэнд °амлaсан.

Тэр бидэнд °амлaсан.

Бошиглогч бидэнд

“Зарлигуудыг дагавал

Амар тайвныг олно” гэж хэлдэг.

°дагц-гаая, а-маг-лан, а-дис-лан

Үг, ая: Барбара А.Макконоки, (1940– ) © 1975 IRI. Облигатог: Барбара А.Макконоки © 1989 IRI.

Найруулга: Дарвин Вулфорд © 1986, 1989 Deseret Book Company. Зөвшөөрлийг авсан.Энэ дууг ашиг олох зорилгоор бус зөвхөн гэр болон сүмийн хэрэгцээнд зориулан хувилж болно.

Mosiah 2:22

Doctrine and Covenants 59:23