Дуу дуулах цаг
Сүмийн хаалга
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

147

Сүмийн хаалга

Хүндэтгэлтэй

Сүмийн °хаалгa надад хэлэх шиг Чимээгүй.

Учир нь энэ бол Ариун нандин газар Чимээгүй.

Бид Ариун өдөр Сүмдээ цуглаад,

Есүсийн тухай сурч, залбирдаг.

Ийм учраас Сүмийн хаалгаар ороод, Чимээгүй.

°хаа-лаг

Үг, ая: Дороти Литтл Рийд, (1920–2008) © 1969 IRI

Leviticus 26:2