Би ариун сүм харах дуртай
  Footnotes

  99

  Би ариун сүм харах дуртай

  Би ариун сүм харaх дуртай.

  1. Би ариун сүм харaх дуртай.

  Ариун Сүнсийг мэдэрч

  сонсож °залбирaхаар би нэгэн цагт тэнд очно.

  Учир нь ариун сүм °Бурхaны нандин өргөө,

  төгс сайхан газар.

  Бага байхдаа би өөрийгөө бэлтгэнэ.

  Энэ миний нандин үүрэг.

  2. Би ариун сүм харах дуртай.

  Нэгэн цагт тэнд орно.

  Эцэгтэйгээ гэрээ байгуулж Түүнийг байнга сонсно.

  Ариун сүм бол гэр бүлтэйгээ үүрд

  холбогдох ариун газар.

  °Бурхaны хүүхэд би үнэнийг сурсан:

  Гэр бүл бол үүрд мөнх юм.

  °зал-бир-хаар, Бурх-ны

  Үг, ая: Жэнис Капп Пэрри, (1938– )

  © 1980 by Janice Kapp Perry. Энэ дууг ашиг олох зорилгоор бус зөвхөн гэрболон сүмийн хэрэгцээнд зориулан хувилж болно.

  Doctrine and Covenants 124:39–41