Дуу дуулах цаг
Санваарыг сэргээлээ
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

60

Санваарыг сэргээлээ

Хүчтэйгээр

Санваарыг сэргээлээ.

Хүмүүс үнэнийг мэдлээ.

Бурхан дэлхийд дахин ярилаа.

Түүний хүч авчрагдлаа.

Үг: Жоан Д.Камбэлл, (1929– ) © 1969 IRI

Ая: Хал K.Камбэлл, (1927– ) © 1969 онд IRI  найруулжээ. © 1989 IRI

Joseph Smith—History 1:68–72