Санваарыг сэргээлээ
  Footnotes

  60

  Санваарыг сэргээлээ

  Хүчтэйгээр

  Санваарыг сэргээлээ.

  Хүмүүс үнэнийг мэдлээ.

  Бурхан дэлхийд дахин ярилаа.

  Түүний хүч авчрагдлаа.

  Үг: Жоан Д.Камбэлл, (1929– ) © 1969 IRI

  Ая: Хал K.Камбэлл, (1927– ) © 1969 онд IRI  найруулжээ. © 1989 IRI

  Joseph Smith—History 1:68–72