Их Эзэн надад ариун сүм өгсөн
  Footnotes

  73

  Их Эзэн надад ариун сүм өгсөн

  Чин сэтгэлээсээ

  1. Тэнгэрт би сүнсэн биетэйгээр амьдардаг байсан юм.

  Энэ дэлхийд °төрөхөд Их Эзэн надад ариун сүм өгсөн.

  Би ариун сүмээ цэвэр ариун байлгах болно.

  Миний бие °Эцэгийн маань өгсөн ариун сүм билээ.

  2. Хэрэв би энэ биеэ цэвэр ариун байлгаж чадвал

  °Эцэгийнхээ ариун сүмд Түүний амласан адисыг хүртнэ.

  Тийн амилуулагдах өдрөө энэ биеэ өвлөн авч

  Селестиел хаант улсад мөнхийн гэрэлд амьдарна.

  °төр-хөд, Эц-гийн-хээ, Эц-гийн

  Үг: Донэл Хантэр, 1930–2013 © 1969 IRI

  Ая: Дарвин Вулфорд, (1936– ) © 1969 IRI

  1 Corinthians 3:16–17

  Doctrine and Covenants 88:27–29