Дуу дуулах цаг
Их Эзэн надад ариун сүм өгсөн
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

73

Их Эзэн надад ариун сүм өгсөн

Чин сэтгэлээсээ

1. Тэнгэрт би сүнсэн биетэйгээр амьдардаг байсан юм.

Энэ дэлхийд °төрөхөд Их Эзэн надад ариун сүм өгсөн.

Би ариун сүмээ цэвэр ариун байлгах болно.

Миний бие °Эцэгийн маань өгсөн ариун сүм билээ.

2. Хэрэв би энэ биеэ цэвэр ариун байлгаж чадвал

°Эцэгийнхээ ариун сүмд Түүний амласан адисыг хүртнэ.

Тийн амилуулагдах өдрөө энэ биеэ өвлөн авч

Селестиел хаант улсад мөнхийн гэрэлд амьдарна.

°төр-хөд, Эц-гийн-хээ, Эц-гийн

Үг: Донэл Хантэр, 1930–2013 © 1969 IRI

Ая: Дарвин Вулфорд, (1936– ) © 1969 IRI

1 Corinthians 3:16–17

Doctrine and Covenants 88:27–29