Дуу дуулах цаг
Дуугаа өргөн дуулъя
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

124

Дуугаа өргөн дуулъя

Баяртайгаар

Дуу бол гайхалтай зүйлсийн нэг учраас

Бүгдээрээ дуугаа дуулъя!

Баярын дуугаа уянгалуулан дуулаарай.

Ая дуугаа өргөн дуулъя!

Хөгжим °амьдрaлыг гэгээлэг болгоно.

Хөгжим замыг °гэрэлтүүлэхэд °тусaлна.

Дуугаа дуулъя! Дуугаа дуулъя!

Дуугаа өргөн дуулъя!

°амь-дар-лыг, гэ-рэл-түүл-хэд, тус-лана

Үг, ая: Ричард К.Бэрг, (1911–2000)

© 1963 by D. C. Heath and Company. Зөвшөөрлөөр дахин хэвлэжээ.Найруулга © 1989 IRI. Энэ дууг ашиг олох зорилгоор бус зөвхөн гэр оронболон сүмийн хэрэгцээнд зориулан хувилж болно.

Doctrine and Covenants 25:12–13