Дуу дуулах цаг
Энэ бол Бурханы өргөө
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

145

Энэ бол Бурханы өргөө

Хүндэтгэлтэй

Бурхан энд байна, энэ бол °Бурханы өргөө.

Бидний дуулсан дуу мөн залбирлыг Тэр сонсдог.

°Бурх-ны

Үг: Луис М.Огэлви, (ойролцоогоор 1866–1954)

Ая: Виллиам Г.Огэлви, (1865–1939)

Doctrine and Covenants 25:12

Doctrine and Covenants 110:7