Хүүхдийн залбирал
  Footnotes

  6

  Хүүхдийн залбирал

  Хүндэтгэлтэйгээр

  Хэсгүүдийг эхлээд тусад нь, дараа нь нийлүүлж дуул.

  1. Тэнгэрлэг Эцэг, Та тэнд °байдагуу?

  Та хүүхэд бүрийн залбирлыг сонсч °хариулдагуу?

  Тэнгэр биднээс хол байдаг хэдий ч

  Залбирах үедээ ойр гэдгийг мэдэрдэг.

  Тэнгэрлэг Эцэг, Би санаж байна.

  Олон зууны өмнө Есүс шавь нартаа

  “Хүүхдүүдийг Hад руу ирүүл” гэсэн

  Залбирлаараа би Tан руу ойртдог юм.

  2. Тэр байдаг.

  Тэр чамайг сонсдог.

  Чи Түүнийх юм.

  Тэр чамд маш их хайртай.

  Тэр сонсдог.

  Тэр хүүхдэд хайртай.

  °Тэнгэрийн агуу хаант улс, хаант улс тэднийх юм.

  °бай-да-гуу, ха-риулд-гуу, Тэнг-рийн

  Үг, ая: Жэнис Капп Пэрри, (1938– )© 1984 by Janice Kapp Perry. Энэ дууг ашиг олох зорилгоор бус зөвхөнгэр оронд болон сүмийн хэрэгцээнд зориулан хувилж болно.

  Matthew 19:14

  Doctrine and Covenants 112:10