Гэр бүлийн залбирал
  Footnotes

  101

  Гэр бүлийн залбирал

  Хүндэтгэлтэйгээр

  1. Тойрон суугаад гэр бүлээрээ

  Хайрт Бурхан Эцэгтээ

  Өгсөн бүх адислалд нь

  Талархаад хамт залбиръя.

  2. Өдөр бүхэн идэх хоол унд,

  Өмсөх хувцастайдаа

  Бид гэр бүлтэй байгаадаа

  Бурхандаа бүгд талархъя.

  3. Үргэлж бүгдээрээ Түүнд үйлчлэе.

  Үйлс, үгээрээ үйлчлэе.

  Өвдөг сөгдөж даруухнаар

  Талархан Түүнд залбиръя.

  Үг, ая: Дивота Мифлин Питэрсон, (1910–1996) © 1969 IRI

  Doctrine and Covenants 59:7

  3 Nephi 18:21