Дуу дуулах цаг
Гэр бүлийн залбирал
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

101

Гэр бүлийн залбирал

Хүндэтгэлтэйгээр

1. Тойрон суугаад гэр бүлээрээ

Хайрт Бурхан Эцэгтээ

Өгсөн бүх адислалд нь

Талархаад хамт залбиръя.

2. Өдөр бүхэн идэх хоол унд,

Өмсөх хувцастайдаа

Бид гэр бүлтэй байгаадаа

Бурхандаа бүгд талархъя.

3. Үргэлж бүгдээрээ Түүнд үйлчлэе.

Үйлс, үгээрээ үйлчлэе.

Өвдөг сөгдөж даруухнаар

Талархан Түүнд залбиръя.

Үг, ая: Дивота Мифлин Питэрсон, (1910–1996) © 1969 IRI

Doctrine and Covenants 59:7

3 Nephi 18:21