Дуу дуулах цаг
Бошиглогчийг дага
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

58

Бошиглогчийг дага

Эрч хүчтэйгээр

1. Адам бол бошиглогч, анхны бошиглогч.

Едений цэцэрлэгийг арчлан хамгаалсан.

Тэр Их °Эзэний замыг даган үйлчилсэн.

Хожмын энэ үед бид бүгд Tүүний хүүхдүүд юм.

[Chorus]

Бошиглогчийг дага, бошиглогчийг дага,

Бошиглогчийг дага, байнга зөв зүйл хий.

Бошиглогчийг дага, бошиглогчийг дага,

Бошиглогчийг дага, Тэр замыг заана.

2. Eнох бол бошиглогч сайн зүйлсийг заасан.

Түүний хотын хүмүүс хийх зүйлээ хийсэн.

Тэд зөв шударга үедээ нүгэлгүй байсан.

Аврагч Эзэн тэднийг өөдөө авч явсан.

[Chorus]

Бошиглогчийг дага, бошиглогчийг дага,

Бошиглогчийг дага, байнга зөв зүйл хий.

Бошиглогчийг дага, бошиглогчийг дага,

Бошиглогчийг дага, Тэр замыг заана.

3. Ноа бол бошиглогч, тэр агуу нэгэн

Сайн мэдээг заахаар тэр дуудагдсан байжээ.

Бороо орж үер буухыг тэр сануулсан.

Хэн ч түүнийг сонсохгүй, нүгэл үйлдсээр байв.

[Chorus]

Бошиглогчийг дага, бошиглогчийг дага,

Бошиглогчийг дага, байнга зөв зүйл хий.

Бошиглогчийг дага, бошиглогчийг дага,

Бошиглогчийг дага, Тэр замыг заана.

4. Aбрахам бошиглогч хүүтэй болохыг гуйв.

Исаакийг Их Эзэн сонгож илгээсэн.

Исаакийн хүү Иаковыг Израил гэж нэрлэв.

Арван хоёр овгийн эцэг тэр болсон.

[Chorus]

Бошиглогчийг дага, бошиглогчийг дага,

Бошиглогчийг дага, байнга зөв зүйл хий.

Бошиглогчийг дага, бошиглогчийг дага,

Бошиглогчийг дага, Тэр замыг заана.

5. Moсе бол бошиглогч. Израилд илгээгдсэн.

Хүмүүсийг амлагдсан нутагт чиглүүлсэн.

Тэд Мосег дагахдаа их хойрго байлаа.

Тэд нар цөлд дөчин жил тэнэж амьдарсан.

[Chorus]

Бошиглогчийг дага, бошиглогчийг дага,

Бошиглогчийг дага, байнга зөв зүйл хий.

Бошиглогчийг дага, бошиглогчийг дага,

Бошиглогчийг дага, Тэр замыг заана.

6. Самуел багаасаа бошиглогч болсон.

Ээж нь хүүдээ Бурханд үйлчил гэж хэлсэн.

Самуел Ариун Сүмд өөрийн нэрийг сонсч.

Түүнийг Бурхан дуудахад “Би энд байна” гэсэн.

[Chorus]

Бошиглогчийг дага, бошиглогчийг дага,

Бошиглогчийг дага, байнга зөв зүйл хий.

Бошиглогчийг дага, бошиглогчийг дага,

Бошиглогчийг дага, Тэр замыг заана.

7. Иона бол бошиглогч, зугтаахыг завдсан.

Эцэстээ тэр сонсож Аврагчийг дагасан.

Загасны гэдсэнд Иона нэг зүйл сурсан.

Эзэнийг дагаж, сонсвол Тэр тусалдаг юм.

[Chorus]

Бошиглогчийг дага, бошиглогчийг дага,

Бошиглогчийг дага, байнга зөв зүйл хий.

Бошиглогчийг дага, бошиглогчийг дага,

Бошиглогчийг дага, Тэр замыг заана.

8. Даниел бошиглогч, нүглээс татгалзсан.

Арслангуудад түүнийг өг гэж хаан хэлсэн.

Тэнгэр элч түүнд тусалж арсланг номхруулав.

Хаан үүнийг харж, итгэн Дээд Бурхныг магтлаа.

[Chorus]

Бошиглогчийг дага, бошиглогчийг дага,

Бошиглогчийг дага, байнга зөв зүйл хий.

Бошиглогчийг дага, бошиглогчийг дага,

Бошиглогчийг дага, Тэр замыг заана.

9. Бид бүгд одоо самуун дэлхийд амьдарч байна.

Бид бүгд мэдээ сонсвол үүнийг олж мэднэ ээ.

Бошиглогчийн заасныг анхааран дагавал.

Амьдралаа бид зөвөөр удирдаж чадна.

[Chorus]

Бошиглогчийг дага, бошиглогчийг дага,

Бошиглогчийг дага, байнга зөв зүйл хий.

Бошиглогчийг дага, бошиглогчийг дага,

Бошиглогчийг дага, Тэр замыг заана.

°Эз-ний

Үг, ая: Диана Э.Хайт, (1937– ) © 1989 IRI

(Aдам) Moses 5:4–12, 58–59

(Енох) Moses 6:26–28; 7:13–21

(Ноа) Genesis 6–8

(Aбрахам) Genesis 12–50

(Moсе) Exodus 3; Numbers 14

(Самуел) 1 Samuel 1; 3:1–10

(Иона) Jonah 1–3

(Даниел) Daniel 6

(Өнөөдөр) Doctrine and Covenants 21:4–7