Дуу дуулах цаг
Есүс Христийн мэндэлсний дуу
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

32

Есүс Христийн мэндэлсний дуу

Чин сэтгэлээсээ

1. Христийн мэндэлсэн баяр боллоо.

Жилийн хамгийн сайхан цаг энэ юм аа.

Балчирхан хүү болж дэлхийд Тэр ирсэн.

Есүсийн мэндэлсэн түүхийг яръя.

2. Тэнгэрт нэгэн шинэ од гэрэлтлээ.

Христийн мэндлэх шөнийг тэр гийгүүлнэ.

Аврагч °мэндлэхийг бүгд тунхаглаж байна.

“Хозанна!” “Дэлхий энх °амгалан байг!”

3. Нэгэн жижигхэн малын хашаанд

Эзэн Аврагч энэ дэлхийд мэндэлсэн.

Түүнийг °өлгийдөхөд Тэр тайван байлаа.

Нойрсож байгаа Түүнийг магтан дуулъя.

4. Төлөв даруухан, эгэл хоньчид

Тэнгэрлэг хүүг угтахаар яаран иржээ.

Од даган ирсэн гурван мэргэн хүн

Алт, гүгэл, мир бэлэг болгон өгчээ.

5. Хараач Есүсийн эж Мариа,

Түүний дэргэд эцэг Иосеф хамт байна.

Бетлехемд мэндэлсэн Хүүг бас хараач.

Хайрт Аврагч, Эзэн Есүс мэндэллээ.

°мэн-дэл-хийг, а-маг-лан, өл-гийд-хөд

Удиртгал хөгжмийн үеэр бадаг бүрийн утгыг агуулсан зураг, үзүүлэнг тавь.

Үг, ая: Патришиа К.Грахам, (1940– ) © 1980 IRI

Авон Аллен Комптоны “The Nativity Story” шүлгээс хялбаршуулан авчээ.

Luke 2:1–16

Matthew 2:1–11