Дуу дуулах цаг
Бусдыг хайрлаж, хүндлэхийг Есүс заасан юм
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

39

Бусдыг хайрлаж, хүндлэхийг Есүс заасан юм

Хайрлангуй

Бусдыг хайрлаж, °хүндлэхийг

Есүс заасан юм.

Хэрэв чи ингэж чадвал

Чамайг °хайрлaна aа.

°хүн-дэл-хийг, хай-рал-наа

Үг, ая: Мойсэлл Рэнстром, (1889–1956)

Matthew 5:43–46

Matthew 22:37–39

John 13:34–35