Бусдыг хайрлаж, хүндлэхийг Есүс заасан юм
  Footnotes

  39

  Бусдыг хайрлаж, хүндлэхийг Есүс заасан юм

  Хайрлангуй

  Бусдыг хайрлаж, °хүндлэхийг

  Есүс заасан юм.

  Хэрэв чи ингэж чадвал

  Чамайг °хайрлaна aа.

  °хүн-дэл-хийг, хай-рал-наа

  Үг, ая: Мойсэлл Рэнстром, (1889–1956)

  Matthew 5:43–46

  Matthew 22:37–39

  John 13:34–35