Ариун Сүнс
  Footnotes

  56

  Ариун Сүнс

  Энгийнээр

  1. Христ энэ дэлхийд байхдаа

  мөнх үнэнч дотны анд

  Сүнсийг бидэнд °туслуулaхаар тийн

  илгээхээ °амлaсан.

  Сүнс намуун дуугаараа ийн

  Бурхан Их °Эзэнийг

  би дэнд гэрчилж баяр

  хөөрийг зүрх сэтгэлд авчирна.

  2. Би ариун санваарын

  Хүчийг хүлээн °авахад

  Байнга биднийг хөтлөх тэр

  Ариун Сүнсийг хүлээн авна.

  Би энэ намуун дууг үргэлж

  сонсож баймаар байна.

  Би Tүүний гэрлийг даган байнга

  зөв сонголт хийх болно.

  °тус-луул-хаар, а-мал-сан, Эз-нийг, ав-хад

  Үг: Жийн П.Лолэр, (1924–2013) © 1977, 1989 IRI

  Ая: Жийн П.Лолэр, (1924–2013) © 1977 IRI

  John 14:26