Дуу дуулах цаг
Ариун Сүнс
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

56

Ариун Сүнс

Энгийнээр

1. Христ энэ дэлхийд байхдаа

мөнх үнэнч дотны анд

Сүнсийг бидэнд °туслуулaхаар тийн

илгээхээ °амлaсан.

Сүнс намуун дуугаараа ийн

Бурхан Их °Эзэнийг

би дэнд гэрчилж баяр

хөөрийг зүрх сэтгэлд авчирна.

2. Би ариун санваарын

Хүчийг хүлээн °авахад

Байнга биднийг хөтлөх тэр

Ариун Сүнсийг хүлээн авна.

Би энэ намуун дууг үргэлж

сонсож баймаар байна.

Би Tүүний гэрлийг даган байнга

зөв сонголт хийх болно.

°тус-луул-хаар, а-мал-сан, Эз-нийг, ав-хад

Үг: Жийн П.Лолэр, (1924–2013) © 1977, 1989 IRI

Ая: Жийн П.Лолэр, (1924–2013) © 1977 IRI

John 14:26