Ариун Эцэг минь амьд
  Footnotes

  8

  Ариун Эцэг минь амьд

  Намуухнаар

  1. Ариун Эцэг минь амьд. Тэр намайг °хайрлaдаг.

  Ариун Сүнс надад үүнийг үнэн хэмээн °шивнэдэг.

  Тэр үнэн гэж хэлдэг.

  2. Би сургаалыг дагахаар алтан дэлхийд төрсөн.

  Ариун Сүнс надад үүнийг чи чадна хэмээн хэлдэг.

  Чи чадна гэж хэлдэг.

  °хай-рал-даг, ши-вэн-дэг

  Энэ дууг хослон тоглохдоо нэг хүн дагалдах аялгууг тогтож, нөгөө нь үндсэн хоолойг нэг октаваар дээгүүр тоглоно.

  Үг, ая: Рид Н.Нибли, (1923–2008) © 1969. Найруулан: Рид Н.Нибли © 1989 IRI

  Moroni 10:5

  Abraham 3:22–26