Дуу дуулах цаг
Ариун Эцэг минь амьд
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

8

Ариун Эцэг минь амьд

Намуухнаар

1. Ариун Эцэг минь амьд. Тэр намайг °хайрлaдаг.

Ариун Сүнс надад үүнийг үнэн хэмээн °шивнэдэг.

Тэр үнэн гэж хэлдэг.

2. Би сургаалыг дагахаар алтан дэлхийд төрсөн.

Ариун Сүнс надад үүнийг чи чадна хэмээн хэлдэг.

Чи чадна гэж хэлдэг.

°хай-рал-даг, ши-вэн-дэг

Энэ дууг хослон тоглохдоо нэг хүн дагалдах аялгууг тогтож, нөгөө нь үндсэн хоолойг нэг октаваар дээгүүр тоглоно.

Үг, ая: Рид Н.Нибли, (1923–2008) © 1969. Найруулан: Рид Н.Нибли © 1989 IRI

Moroni 10:5

Abraham 3:22–26