Их Эзэнийг эрэлхийл
  Footnotes

  67

  Их Эзэнийг эрэлхийл

  Хүндэтгэлтэйгээр

  Бага балчраасаа Их °Эзэнийг эрэлхийлж,

  Судраас уншиж Түүнийг таньж мэднэ ээ.

  Түүнд хүндэтгэлтэйгээр °залбирaхад,

  Их Эзэн надад үнэнийг мэдүүлнэ ээ.

  Бага балчраасаа Их °Эзэнийг эрэлхийлж,

  Бошиглогчдыг дуулгавартай дагана aа.

  Түүнийг дагахад агуу хайрыг мэдэрдэг.

  Их °Эззнийг эрэлхийлбэл Түүнийг би олнo оо.

  °Эз-нийг, зал-бир-хад

  Үг, ая: Жоаннэ Б.Докси, (1932– ) © 1984 IRI

  Doctrine and Covenants 88:63

  Isaiah 55:6

  Psalm 63:1