Дуу дуулах цаг
Зөвийг сонго
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

82

Зөвийг сонго

Баяртайгаар

1. Аз жаргалтай амьдрах зөв зам байдаг.

Энэ нь үргэлж зөвийг сонгох юм.

Би Есүс Христийн сургаалыг сурдаг.

Энэ нь надад зөв замыг заадаг.

[Chorus]

Зөвийг сонгоно oо. Жаргалтайгаар,

Би үргэлж зөвийг сонгоно oо.

2. Сайн мэдээнээс би °залбирaхыг сурдаг.

Итгэл, наманчлалыг °ойлгoдог.

Түүний зааснаар °дуулгавартай амьдарвал

Өдөр бүр би жаргалтай °амьдарна.

[Chorus]

Зөвийг сонгоно oо. Жаргалтайгаар,

Би үргэлж зөвийг сонгоно oо.

°зал-бир-хыг, ой-лог-дог, дуулг-вар-тай, амьд-рана

Үг, ая: Клара В. Макмастэр, (1904–1997) © 1981 IRI

John 13:17

Moses 6:33

Proverbs 29:18