Дуу дуулах цаг
Нифайн зориг
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

64

Нифайн зориг

Эрч хүчтэйгээр

1. Их Эзэн Нифайг явж хорон санаат Лебенээс

Үнэт ялтсуудыг авчир гэж тушаасан юм.

Нифайн ах нар ихэд айж дургүйцсэн юм.

Нифай зориг гарган. Тэр ингэж °хэлсэн юм:

[Chorus]

“Би явна. Их °Эззний тушаалыг биелүүлнэ.

Их Эзэн замыг үргэлж бэлдэнэ. Түүнийг би дагана.

Би явна. Их °Эззний тушаалыг биелүүлнэ.

Их Эзэн замыг үргэлж бэлдэнэ. Түүнийг би дагана.”

2. Их Эзэн Нифайг явж усан онгоц хий гэлээ.

Нифайн ах нар тэр онгоцыг хөвөхгүй гэлээ.

Тэд инээлдэж шоолоод, түүнд тусалсангүй.

Нифай зориг гарган. Тэр ингэж °хэлсэн юм:

[Chorus]

“Би явна. Их °Эззний тушаалыг биелүүлнэ.

Их Эзэн замыг үргэлж бэлдэнэ. Түүнийг би дагана.

Би явна. Их °Эззний тушаалыг биелүүлнэ.

Их Эзэн замыг үргэлж бэлдэнэ. Түүнийг би дагана.”

3. Их Эзэн бидэнд зарлиг өгч дагaасай гэжхүс дэг.

Чадахгүй хэмээн бодож, зориг дутсан үед.

Би заримдаа буруу сонголт хийчихдэг,

Гэвч би зориг гарган, Би ингэж хэлнэ ээ:

[Chorus]

“Би явна. Их °Эззний тушаалыг биелүүлнэ.

Их Эзэн замыг үргэлж бэлдэнэ. Түүнийг би дагана.

Би явна. Их °Эззний тушаалыг биелүүлнэ.

Их Эзэн замыг үргэлж бэлдэнэ. Түүнийг би дагана.”

°хэл-сийм, Эз-ний

Үг, ая: Бага Билл Н.Хансэн, (1952– ) мөн Лиса T.Хансэн, (1958– )

© 1986 by Wilford N. Hansen Jr. and Lisa Tensmeyer Hansen. Бүх эрх хамгаалагдсан. Энэ дууг ашиг олох зорилгоор бус зөвхөн гэр орон болон сүмийн хэрэгцээндзориулан хувилж болно

1 Nephi 3:1–7

1 Nephi 17:8–10

1 Nephi 18:4