Дуу дуулах цаг
Есүс амилсан
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

44

Есүс амилсан

Баяртайгаар

Есүс амилсан.

Тэр бидний найз.

Бидний Аврагч

Тэр амилсан.

Энэ өдөр Tүүнд зориулж

Бид дуу дуулна.

Есүс амилсан.

Тэр бол Аврагч

Есүс амилсан.

Тэр бол Аврагч.

Үг, ая: Тэльма Жонсон Райсэр, (1898–1984) © 1959 IRI

Matthew 28:1–10