Есүс амилсан
  Footnotes

  44

  Есүс амилсан

  Баяртайгаар

  Есүс амилсан.

  Тэр бидний найз.

  Бидний Аврагч

  Тэр амилсан.

  Энэ өдөр Tүүнд зориулж

  Бид дуу дуулна.

  Есүс амилсан.

  Тэр бол Аврагч

  Есүс амилсан.

  Тэр бол Аврагч.

  Үг, ая: Тэльма Жонсон Райсэр, (1898–1984) © 1959 IRI

  Matthew 28:1–10