Дуу дуулах цаг
Би сургаалын дагуу амьдармаар байна
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

72

Би сургаалын дагуу амьдармаар байна

Чин сэтгэлээсээ

1. Би сургаалын дагуу амьдарч,

Сайн мэдээний үнэнийг сурч,

Аврагчийн заасан бүхнийг биелүүлж,

Түүний хүслээр амьдармаар байна.

[Chorus]

Өдөр бүр би сургаалын дагуу

амьдарч мөн °үйлдэхийг хичээнэ ээ.

Өдөр бүр би сургаалын дагуу

амьдарч мөн °үйлдэхийг хичээнэ ээ.

2. Би сургаалын дагуу амьдарч,

залбирлынхаа хариуг авч,

үргэлж дуулгавартай байхыг сурснаар

аз жаргалтай амьдармаар байна.

[Chorus]

Өдөр бүр би сургаалын дагуу

амьдарч мөн °үйлдэхийг хичээнэ ээ.

Өдөр бүр би сургаалын дагуу

амьдарч мөн °үйлдэхийг хичээнэ ээ.

°үйлд-хийг

Үг: Науми В.Рандалл, (1908–2001) © 1969 IRI

Ая: Роё M.Дарли, (1918–2003) © 1969 IRI

2 Nephi 31:20