Би сургаалын дагуу амьдармаар байна
  Footnotes

  72

  Би сургаалын дагуу амьдармаар байна

  Чин сэтгэлээсээ

  1. Би сургаалын дагуу амьдарч,

  Сайн мэдээний үнэнийг сурч,

  Аврагчийн заасан бүхнийг биелүүлж,

  Түүний хүслээр амьдармаар байна.

  [Chorus]

  Өдөр бүр би сургаалын дагуу

  амьдарч мөн °үйлдэхийг хичээнэ ээ.

  Өдөр бүр би сургаалын дагуу

  амьдарч мөн °үйлдэхийг хичээнэ ээ.

  2. Би сургаалын дагуу амьдарч,

  залбирлынхаа хариуг авч,

  үргэлж дуулгавартай байхыг сурснаар

  аз жаргалтай амьдармаар байна.

  [Chorus]

  Өдөр бүр би сургаалын дагуу

  амьдарч мөн °үйлдэхийг хичээнэ ээ.

  Өдөр бүр би сургаалын дагуу

  амьдарч мөн °үйлдэхийг хичээнэ ээ.

  °үйлд-хийг

  Үг: Науми В.Рандалл, (1908–2001) © 1969 IRI

  Ая: Роё M.Дарли, (1918–2003) © 1969 IRI

  2 Nephi 31:20