Дуу дуулах цаг
Бүх дэлхийн хүүхдүүд
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

4

Бүх дэлхийн хүүхдүүд

Талархалтайгаар

Бүх дэлхий даяар Тэнгэрлэг °Эцэгийн

хүүхдүүд өвдөг сөгдөн залбирдаг юм.

Хүүхэд бүр онцгой талархал ийн хэлдэг:

Тандаа °баярлалаа, баярлалаа, °баярлалаа гэж хэлдэг.

“Грасиас”, “мало”, “вир дэнкэн дийр”.

Дэлхий даяар хүүхдийн дуу сонсогдоно.

Даничууд “так”, Францчууд “мерси”,

“канша шимасу” Японоор.

Бурхан Эцэг маань сонсдог юм,

Xэл бүрийг ойлгодог.

Хүүхэд бүрийг Тэр таньдаг,

Xүн бүхэнд Тэр хайртай, Тэр хайртай.

°Эц-гийн, ба-яр-лаа, ой-лог-дог

Баярлалаа гэдгийг гадаад хэлээр:
испани: грасиас
тoнга: мало
герман: вир дэнкэн дийр
дани: так
франц: мерси
япон: канша шимасу

Үг: Пэгги Хилл Рискамп, (1949– ) © 1975 IRI

Ая: Бэт Гробэрг Стратон, (1944– ) © 1975 IRI

Doctrine and Covenants 59:7