Дуу дуулах цаг
Ээж минь
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

108a

Ээж минь

Хайраар

1. Ээж минь тандаа би хайртай.

Таны сайхан царай,

Инээмсэглэл, хайр энэрэл

Гэр орныг минь гийгүүлдэг.

2. Ээж минь тандаа би хайртай.

Таны оюун мэлмий

Хурмаст °тэнгэрийн од адил

Бидний замыг байнга заадаг.

3. Ээж минь тандаа би хайртай.

Бурхан таныг надад

Өгсөнд би Түүнд талархан

Итгэлтэйгээр залбирдаг.

°тэнг-рийн

Үг: Мад Бэлнап Кимбалл, (1889–1971)

Ая: Mилрэд Таннэр Пэтит, (1895–1977). Hайруулга © 1989 IRI

Exodus 20:12