Дуу дуулах цаг
Би Есүс шиг байхыг хичээнэ
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

40

Би Есүс шиг байхыг хичээнэ

Шийдвэртэйгээр

1. Би Есүс шиг байхыг хичээнэ.

Би Түүний замыг дагана.

Би хэлж, хийж буй зүйлдээ Түүн шиг Хайраа °үзүүлэхийг хичээнэ.

Буруу сонголт хийхээр уруу °татагдaхад,

Намуун зөөлөн шивнээг °сонсoхыг үргэлж би хичээдэг:

[Chorus]

Есүсийн адил бие биенээ хайрла.

Бүх зүйлээрээ эелдэг байхыг хичээ.

Үйлс, бодолдоо зөөлөн байж, хайраа үзүүл.

Есүс энэ бүхнийг заасан юм.

2. Би хөршөө хайрлаж сурмаар байна.

Би найз нартаа үйлчилж байна.

Би Есүс ирэх тэр сайхан өдрийг хүсэн хүлээж байна.

Түүний заасан зүйлсийг санахыг хичээхэд

Ариун Сүнс бодолд маань ирэн надад ингэж хэлдэг:

[Chorus]

Есүсийн адил бие биенээ хайрла.

Бүх зүйлээрээ эелдэг байхыг хичээ.

Үйлс, бодолдоо зөөлөн байж, хайраа үзүүл.

Есүс энэ бүхнийг заасан юм.

°ү-зүүл-хийг, та-тагд-хад, сонс-хыг, хай-рал

Үг, ая: Жэнис Капп Пэрри, (1938– )

© 1980 by Janice Kapp Perry. Энэ дууг ашиг олох зорилгоор бусзөвхөн гэр орон болон сүмийн хэрэгцээнд зориулан хувилж болно.

John 13:15, 34