Дуу дуулах цаг
Мормоны Номын номнууд
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

63

Мормоны Номын номнууд

Сэргэлэн

1. Нэгдүгээр, хоёрдугаар Нифайн номнууд,

Иаков, Инос, Жером, Омнаи,

Мормоны Үгс, Мозаягийн ном

Мормоны Номонд байдаг.

2. Алма, Хиламан, гуравдугаар,

Дөрөвдүгээр Нифайн номнууд,

Moрмон, Ифер, мөн Моронай

Мормоны Номонд байдаг.

Үг: Дапнэ Матюс, (1917–2014) © 1978 IRI

Ая: “Ten Little Indians” дуунд тохируулав

2 Nephi 4:15

Articles of Faith 1:8