Мормоны Номын номнууд
  Footnotes

  63

  Мормоны Номын номнууд

  Сэргэлэн

  1. Нэгдүгээр, хоёрдугаар Нифайн номнууд,

  Иаков, Инос, Жером, Омнаи,

  Мормоны Үгс, Мозаягийн ном

  Мормоны Номонд байдаг.

  2. Алма, Хиламан, гуравдугаар,

  Дөрөвдүгээр Нифайн номнууд,

  Moрмон, Ифер, мөн Моронай

  Мормоны Номонд байдаг.

  Үг: Дапнэ Матюс, (1917–2014) © 1978 IRI

  Ая: “Ten Little Indians” дуунд тохируулав

  2 Nephi 4:15

  Articles of Faith 1:8