Дуу дуулах цаг
Хайр байх газар
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

76

Хайр байх газар

Чин сэтгэлээсээ

1. Хайр байх газар Бурхан байдаг.

Тэр газар бид очмоор байна.

°Бурхaныг дагахаар удирдаач

Итгэлтэйгээр дагахад туслаач.

2. Хайр байх газар Бурхан байдаг.

Бид үргэлж Tүүнийг биширдэг.

Түүнтэй ярьж °залбирaхыг надад заагаач.

Түүний хайраар °хөтлүүлэхэд минь туслаач.

3. Түүний хайрын гар биднийг тэвэрдэг.

Бид хайрын тухай дуулмаар байна.

Энэ хайр бидэнд их аз жаргал мэдрүүлдэг.

Хайрыг °өгөхөд хайрыг олдог.

4. байх газар Бурхан байдаг.

Бид Tүүнтэй байнга хамт баймаар байна.

Бидэнд замыг зааж, хөтлөн удирдаач.

Үүрд мөнх бид Tүүнтэй хамт амьдармаар байна.

°Бурх-ныг, зал-бир-хыг, хөт-лүүл-хэд, өг-хөд

Үг: Жоаннэ Б.Докси, (1932– ), Норма Б.Смит, (1923–2010)

Ая: Жоаннэ Б.Докси, (1932– ), Маржори Кастлтон Kжар, (1927–2019)

© 1972 by Joanne Bushman Doxey and Marjorie Castleton Kjar. © 1989 онд IRI найруулжээ. Энэ дууг ашиг олох зорилгоор бус зөвхөн гэр оронд болонсүмийн хэрэгцээнд зориулан хувилж болно.

Alma 13:28–29