Хайр байх газар
  Footnotes

  76

  Хайр байх газар

  Чин сэтгэлээсээ

  1. Хайр байх газар Бурхан байдаг.

  Тэр газар бид очмоор байна.

  °Бурхaныг дагахаар удирдаач

  Итгэлтэйгээр дагахад туслаач.

  2. Хайр байх газар Бурхан байдаг.

  Бид үргэлж Tүүнийг биширдэг.

  Түүнтэй ярьж °залбирaхыг надад заагаач.

  Түүний хайраар °хөтлүүлэхэд минь туслаач.

  3. Түүний хайрын гар биднийг тэвэрдэг.

  Бид хайрын тухай дуулмаар байна.

  Энэ хайр бидэнд их аз жаргал мэдрүүлдэг.

  Хайрыг °өгөхөд хайрыг олдог.

  4. байх газар Бурхан байдаг.

  Бид Tүүнтэй байнга хамт баймаар байна.

  Бидэнд замыг зааж, хөтлөн удирдаач.

  Үүрд мөнх бид Tүүнтэй хамт амьдармаар байна.

  °Бурх-ныг, зал-бир-хыг, хөт-лүүл-хэд, өг-хөд

  Үг: Жоаннэ Б.Докси, (1932– ), Норма Б.Смит, (1923–2010)

  Ая: Жоаннэ Б.Докси, (1932– ), Маржори Кастлтон Kжар, (1927– )

  © 1972 by Joanne Bushman Doxey and Marjorie Castleton Kjar. © 1989 онд IRI найруулжээ. Энэ дууг ашиг олох зорилгоор бус зөвхөн гэр оронд болонсүмийн хэрэгцээнд зориулан хувилж болно.

  Alma 13:28–29