Дуу дуулах цаг
Бид энэ дэлхийд Түүний үнэнийг авчирна (Хиламаны арми)
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

92

Бид энэ дэлхийд Түүний үнэнийг авчирна

Хиламаны арми

Чин сэтгэлээсээ

1. Бид эрт дээр үеийн Нифайн адил

Бурханд хайртай эх эцгээс төрсөн.

Бид Их °Эзэний тушаасны дагуу

Хийх ёстойг заалгаж ойлгож авсан.

[Chorus]

Хиламаны их цэргийн адил бид

Бага балчиртаа заалгасан.

Бид үнэнийг энэ дэлхийд авчрах

Их °Эзэний номлогч байх болно.

2. Бид зөв шудaрга замаар хаант улсыг °байгуулaхаар

Энэ хожмын үед ирсэн.

Зохистой хүн бүр явж хуваалц гэх

Бошиглогчийн үгийг бид дагадаг.

[Chorus]

Хиламаны их цэргийн адил бид

Бага балчиртаа заалгасан.

Бид үнэнийг энэ дэлхийд авчрах

Их °Эзэний номлогч байх болно.

3. Бид сайн мэдээг заахаар дуудагдсан.

Тиймээс суралцаж мөн залбирнa аа.

Дэлхийд сургаалыг түгээхийн тулд

Бид байнга өөрсдийгөө бэлтгэх болно.

[Chorus]

Хиламаны их цэргийн адил бид

Бага балчиртаа заалгасан.

Бид үнэнийг энэ дэлхийд авчрах

Их °Эзэний номлогч байх болно.

Үнэнийг дэлхийд түгээнэ.

°Эз-ний, заа-лаг-сан, бай-гуул-хаар

Үг, ая: Жэнис Капп Пэрри, (1938– )

© 1983 by Janice Kapp Perry. Энэ дууг ашиг олох зорилгоор бусзөвхөн гэр болон сүмийн хэрэгцээнд зориулан хувилж болно.

1 Nephi 1:1

Alma 53:18–22

Doctrine and Covenants 4:2–4