Дуу дуулах цаг
Энэ бол Миний хайрт Хүү
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

142

Энэ бол Миний хайрт Хүү

Илэрхийлэлтэй

1. Есүс үйлчлэлээ °эхлэхэд

Иордан голд баптисм °хүртэхэд

Бурхан Эцэг °тэнгэрээс хэллээ:

[Chorus]

“Түүнийг сонс. Энэ бол Mиний хайрт Хүү”.

2. °Тэнгэрээс цагаан өмсгөлт Аврагч

Буухыг нифайчууд харсан.

Энэ үед Эцэг ийн гэрчиллээ:

[Chorus]

“Түүнийг сонс. Энэ бол Mиний хайрт Хүү”.

3. Нарнаас илүү тод гэрэлтсэн

Хоёр хүнийг Иосеф харсан.

Хайрт Хүүгээ дахин гэрчиллээ:

[Chorus]

“Түүнийг сонс. Энэ бол Mиний хайрт Хүү”.

4. Аврaгч Христийн үнэн үгсийг

Өдөр бүр уншиж байхад

Бурхан Эцэг надад хэлдэг:

[Chorus]

“Түүнийг сонс. Энэ бол Mиний хайрт Хүү”.

°э-хэл-хэд, хүрт-хэд, тэнг-рээс

Үг: Марвин К.Гарднэр, (1952– )

Ая: Ванжа Ё.Воткинс, (1938– )

© 1987 Vanja Y. Watkins and Marvin K. Gardner. Зөвшөөрөлтэйгээр ашиглав. Энэ дууг ашгийн бус зорилгоор Сүмийн болон гэр бүлийн хэрэгцээнд хуулбарлан ашиглажболно.

Matthew 3:16–17

3 Nephi 11:6–8

Joseph Smith—History 1:17

Doctrine and Covenants 18:34–36