Хөгжим
Өвөө ирлээ
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

113

Өвөө ирлээ

The words for Өвөө ирлээ cannot be included due to licensing restrictions.

Үг, ая: Мариан Мэжор, (1899–1985)

LILLA BELLE PITTS, THE KINDERGARTEN BOOK: OUR SINGING WORLD 1949C, 0 Ed., © 1949-ээс авав.

Pearson Education, Inc., New York, New York-ийнзөвшөөрлөөр дахин хэвлэв.