Дуу дуулах цаг
Бид толгойгоо бөхийн
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

18b

Бид толгойгоо бөхийн

Даруухнаар

1. Бид нүдээ аньж, толгой бөхийн

Чин зүрхнээсээ залбирдаг.

Илгээсэн адислал болгонд

Бид талархдаг, Аав аа.

2. Бид нүдээ аньж, толгой бөхийн

Их Эзэндээ залбирдаг.

Өдрийн турш байнга биднийг хамгаалж

байгаач гэж бид гуйдаг.

Үг: Aнна Жонсон, (1892–1979)

Ая: Алэксандр Шрэйнэр, (1901–1987)

Alma 7:23