Бид толгойгоо бөхийн
  Footnotes

  18b

  Бид толгойгоо бөхийн

  Даруухнаар

  1. Бид нүдээ аньж, толгой бөхийн

  Чин зүрхнээсээ залбирдаг.

  Илгээсэн адислал болгонд

  Бид талархдаг, Аав аа.

  2. Бид нүдээ аньж, толгой бөхийн

  Их Эзэндээ залбирдаг.

  Өдрийн турш байнга биднийг хамгаалж

  байгаач гэж бид гуйдаг.

  Үг: Aнна Жонсон, (1892–1979)

  Ая: Алэксандр Шрэйнэр, (1901–1987)

  Alma 7:23