Дуу дуулах цаг
Баптисм
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

54

Баптисм

Намуухнаар

1. Өнө эрт дээр үед Иудей хотод

Есүс Иордан голд очжээ.

Иохан Баптист Tүүнийг усанд дүрж

Тэр тэнд баптисм хүртжээ.

2. Яагаад үүнийг хийх °болсон юм бол

Иоханд Есүс хариулжээ.

“Хайрт Эцэгтээ эргэж °очихын тулд

Хуулийг дагасан” гэж хэлжээ.

3. Иймээс Есүстэй нэг адил

Үгийг дагах хэрэгтэй.

Итгэлтэй гэдгээ °харуулaхын тулд

Баптисм хүртэх ёстой.

°бол-сым, оч-хын, ха-руул-хын

Үг: Мабэл Ж.Габбот, (1910–2004) © 1969 IRI

Ая: Крофорд Гейтс, (1921–2018) © 1969 онд IRI найруулсан. © 1981, 1989 IRI

Matthew 3:13–16

Articles of Faith 1:4