Баптисм
  Footnotes

  54

  Баптисм

  Намуухнаар

  1. Өнө эрт дээр үед Иудей хотод

  Есүс Иордан голд очжээ.

  Иохан Баптист Tүүнийг усанд дүрж

  Тэр тэнд баптисм хүртжээ.

  2. Яагаад үүнийг хийх °болсон юм бол

  Иоханд Есүс хариулжээ.

  “Хайрт Эцэгтээ эргэж °очихын тулд

  Хуулийг дагасан” гэж хэлжээ.

  3. Иймээс Есүстэй нэг адил

  Үгийг дагах хэрэгтэй.

  Итгэлтэй гэдгээ °харуулaхын тулд

  Баптисм хүртэх ёстой.

  °бол-сым, оч-хын, ха-руул-хын

  Үг: Мабэл Ж.Габбот, (1910–2004) © 1969 IRI

  Ая: Крофорд Гейтс, (1921–2018) © 1969 онд IRI найруулсан. © 1981, 1989 IRI

  Matthew 3:13–16

  Articles of Faith 1:4