Дуу дуулах цаг
Есүс баптисм хүртэхэд
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

141

Есүс баптисм хүртэхэд

Хүндэтгэлтэй

1. Иордан голын их усанд Есүс баптиcм °хүртэхэд

Бурхан °Тэргүүтэний Гурав Хайраар хамтдаа байсан.

Есүс баптисм °хүртэхэд Бурхан Эцэг °тэнгэрээс ярьж,

Ариун Сүнс тагтаа мэт болж, Алгуур доош бууж ирсэн.

2. Христийн агуу жишээг °дагaж Ариун санваарын хүчээр

Баптисмын усанд умбан Баптисм би °хүртэнэ ээ.

Тэнгэрлэг °Эцэгийн Сүмд би Шинэхэн гишүүн нь °болоход

Зөвийг заадаг Ариун Сүнс Байнга намайг хөтөлнө.

°хүрт-хэд, Тэр-гүүт-ний, хүрт-хэд, тэнг-рээс, дагж, хүрт-нээ, Эц-гийн, бол-ход

Үг, ая: Жийн П.Лолэр, (1924–2013) © 1977, 1989 IRI

Matthew 3:13–17