Дуу дуулах цаг
Анхдагч болохын тулд
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

138

Анхдагч болохын тулд

Зоригтой

1. Анхдагч °болoхын тулд бүгдээрээ

тэрэг түрж алс хол

Гэр орноо гэр бүлээ орхин явган

алхах хэрэггүй.

2. Анхдагчид агуу их зориг

хэрэгтэй байдаг.

Айдсыг итгэлээр ялж, зөв зорилгын

төлөө урагшаа.

Дискант сонгож болно
Бид алхаж байна, бүгд урагшаа.
Бид алхаж байна, үргэлж °урaгшаа.
Бид алхаж байна, бид анхдагчид.
Бид алхаж байна Бид анхдагчид

Дискант сонгож
болно Бид алхаж байна, бүгд урагшаа.
Бид алхаж байна, үргэлж °урaгшаа.
Бид алхаж байна, бид анхдагчид.
Бид алхаж байна шүү.°бол-хын, ург-шаа

°бол-хын, ург-шаа

Үг: Рут М.Гарднэр, (1927–1999) © 1980 IRI

Ая: Рут М.Гарднэр, (1927–1999). Найруулга: Ванжа Ё.Воткинс, (1938– ) © 1980 IRI

Deuteronomy 31:6