Дуу дуулах цаг
Би яг одоо номлогч болохыг хүсч байна
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

90

Би яг одоо номлогч болохыг хүсч байна

Цоглог

1. Би яг одоо номлогч °болoхыг хүсч байна.

Том °болoхоо би хүлээмээргүй байна.

Би сайн мэдээг °хуваалцaхыг их хүсдэг.

Надад өөрийн гэсэн гэрчлэл байдаг юм.

2. Би найз нартаа сүмийн тухай яринa аа.

Үүнийг хийвэл аз жаргал ирнэ.

Би сургаал сэргээгдснийг тэдэнд хэлнэ.

Мормоны Hом яаж ирснийг ярих болно.

3. Тийн яг одоо би номлогч байж чадна.

Том °болoхоо би хүлээх хэрэггүй.

Би өдөр бүр хамгийн сайнаараа байж

Тэдэнд өөрийн хүчтэй гэрчлэлийг мэдрүүлж чадна.

Би өөрийн гэрчлэлийг мэдрүүлж чадна.

°бол-хыг, бол-хоо, ху-ваалц-хыг

Үг, ая: Гридж Тэрбург Роүли, (1927–2015) © 1984 IRI

Alma 32:23

Romans 1:16

Doctrine and Covenants 4:2–3