Дуу дуулах цаг
Гэр бүл үүрд хамт байх болно
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

98

Гэр бүл үүрд хамт байх болно

Хөгжилтэй

1. Надад өөрийн гэр бүл байдаг.

Тэд намайг их °хайрлaдаг.

Гэр бүлтэйгээ үргэлж мөнхөд хамт амьдармаар байна би.

[Chorus]

Тэнгэрлэг °Эцэгийн маань төлөвлөснөөр

Бид үүрд хамт байх болно.

Би тэдэнтэйгээ үргэлж

Хамтдаа баймаар байна. Иймээс надад юу хийхийг заасан.

Их Эзэн юу хийхийг заасан.

2. Их °Эзэний Ариун өргөөнд би

Мөнхийн гэрлэлтээ хийлгэнэ.

Иймээс идэр залуу наснаасаа бэлтгэж эхэлнэ ээ.

[Chorus]

Тэнгэрлэг °Эцэгийн маань төлөвлөснөөр

Бид үүрд хамт байх болно.

Би тэдэнтэйгээ үргэлж

Хамтдаа баймаар байна. Иймээс надад юу хийхийг заасан.

Их Эзэн юу хийхийг заасан.

°хай-рал-даг, Эц-гийн, Эз-ний

Үг: Рут М.Гарднэр, (1927–1999) © 1980 IRI

Ая: Ванжа Ё.Воткинс, (1938– ) © 1980 IRI

Doctrine and Covenants 138:47–48

Alma 37:35