Гэр бүл үүрд хамт байх болно
  Footnotes

  98

  Гэр бүл үүрд хамт байх болно

  Хөгжилтэй

  1. Надад өөрийн гэр бүл байдаг.

  Тэд намайг их °хайрлaдаг.

  Гэр бүлтэйгээ үргэлж мөнхөд хамт амьдармаар байна би.

  [Chorus]

  Тэнгэрлэг °Эцэгийн маань төлөвлөснөөр

  Бид үүрд хамт байх болно.

  Би тэдэнтэйгээ үргэлж

  Хамтдаа баймаар байна. Иймээс надад юу хийхийг заасан.

  Их Эзэн юу хийхийг заасан.

  2. Их °Эзэний Ариун өргөөнд би

  Мөнхийн гэрлэлтээ хийлгэнэ.

  Иймээс идэр залуу наснаасаа бэлтгэж эхэлнэ ээ.

  [Chorus]

  Тэнгэрлэг °Эцэгийн маань төлөвлөснөөр

  Бид үүрд хамт байх болно.

  Би тэдэнтэйгээ үргэлж

  Хамтдаа баймаар байна. Иймээс надад юу хийхийг заасан.

  Их Эзэн юу хийхийг заасан.

  °хай-рал-даг, Эц-гийн, Эз-ний

  Үг: Рут М.Гарднэр, (1927–1999) © 1980 IRI

  Ая: Ванжа Ё.Воткинс, (1938– ) © 1980 IRI

  Doctrine and Covenants 138:47–48

  Alma 37:35