Дуу дуулах цаг
Залбирч, эргэцүүлж, эрэлхийлэн хайх ёстой
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

66

Залбирч, эргэцүүлж, эрэлхийлэн хайх ёстой

Чин сэтгэлээсээ

1. Би ариун судар унших дуртай.

Тийн уншихдаа байнга би

Зүрх сэтгэлээрээ Ариун Сүнсийг мэдэрдэг.

Тэр үнэнийг надад гэрчилдэг.

[Chorus]

Залбирч, °эргэцүүлж,

эрэлхийлэн хайх ёстой.

Сүнсний тусламжаар би ариун судрууд

бүгд үнэн °болoхыг мэднэ.

2. Би °амьдрaлынхаа туршид үргэлж

Залбирч, судраас уншна.

Тийн уншиж °ойлгoсноор Их °Эзэний хуулиудыг

Дуулгавартай дагаж амьдарна.

[Chorus]

Залбирч, °эргэцүүлж,

эрэлхийлэн хайх ёстой.

Сүнсний тусламжаар би ариун судрууд

бүгд үнэн °болoхыг мэднэ.

°э-рэг-цүүлж, бол-хыг, амь-дар-лын-хаа, ой-логс-ноор, Эз-ний

Үг: Жаклин Tомас Mилин, (1949– ) © 1986 IRI

Ая: Карол Бейкер Блак, (1951– ) © 1986 IRI

2 Nephi 4:15

Mosiah 1:6–7

Moroni 10:4–5