Дуу дуулах цаг
Хаврын нэгэн өдөр
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

57

Хаврын нэгэн өдөр

Баяртайгаар

1. Хаврын нэгэн өдөр цэцэг би тарилаа.

Тэр цэцгийн үр нар °жаргaтал шороондоо унтаж байв.

Ургаарай, Цэцгийн бяцхан үр!

Гэрэл өөд улам ойрт!

Өглөө боллоо, хамаг хүчээрээ,

Гэрэл өөд тэмүүл!

2. Хаврын нэгэн өдөр бидний Аврагч Христ

Өөрийн булшийг орхиж, үхлийн хүлээсийг тайлсан юм.

Сэрээрэй, Нойрсож буй дэлхий!

Гэрэл өөд хараарай!

Бүх хүн дахин амьдрах болнo оо.

Бүгд гэрэл өөд харцгаа!

3. Хаврын нэгэн өдөр нэгэн ойн төгөлд

Иосеф °залбирaхад Бурхан, Есүс хоёр үзэгдсэн.

Сэрээрэй, Дэлхийн үндэстнүүд!

Гэрлийг хүлээн аваач!

Сайн мэдээ үнэн учраас

Гэрлийг нь хүлээн аваач!

°жа-раг-тал, зал-бир-хад

Үг: Виржиниa Maун Kеммейр, (1925–1999) © 1989 IRI

Ая: Крофорд Гейтс, (1921–2018) © 1989 IRI

Alma 32:28

Doctrine and Covenants 88:7

Matthew 28:5–6

Joseph Smith—History 1:17