Дуу дуулах цаг
Би тэнгэрт амьдардаг байсан
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

140

Би тэнгэрт амьдардаг байсан

Энгийнээр

1. Тэртээ нэгэн цагт би тэнгэрт амьдардаг байсан.

Танил олон нөхөдтэйгөө чи ч бас тэнд байсан.

Тэр үед мөнхийн авралд бүгд хамтдаа хүрэх аргыг

Тэнгэрлэг Эцэг маань бидэнд танилцуулсан юм.

2. °Тэнгэрийн хаант улсад эргэн °очиход бидэнд туслах

Өрөвч хайраар дүүрэн нэгэн Түүнд хэрэгтэй гэв.

Өөр нэгэн °Эцэгийн алдар сууг хүсэн босч ирсэн.

Гэвч Есүс “Намайг илгээ, ал дар суу Танд байг” гэв.

3. Есүс сонгогдон бидний Аврагч болон ирсэн,

Алдар суугийнхаа хүчээр, үхлийг ялсан °болохоор

Тэнгэрлэг Эцэгтэйгээ тэнгэрт орших гэртээ

Хамтдаа байх гайхалтай боломжийг бидэнд өгсөн.

°Тэнг-рийн, оч-ход, Эц-гийн, бол-хоор

Үг, ая: Жанийн Жэйкобс Брэйди, (1934– )

© 1987 by Janeen Jacobs Brady. Энэ дууг ашгийн бус зорилгоор Сүмийн болон гэр бүлийн хэрэгцээнд хуулбарлан ашиглаж болно.

Doctrine and Covenants 138:56